Naphthyzin 0.05% 10ml p/fl

Naphthyzin 0.05% 10ml p/fl