სხივური თერაპევტი, ბირთვული მედიცინის სპეციალისტი შორენა ესიაშვილი, თემაზე „ციფრული პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფიით გამოვლენილი საინტერესო შემთხვევები“