პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა

პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრინციპი

 

პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითად მიზანს მათი დამუშავებისას წარმოადგენს არასანქცირებული წვდომის აღკვეთა იმ მესამე პირებისათვის, რომლებსაც არ აქვთ პაციენტის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უფლებამოსილება მინიჭებული, მონაცემების მოპოვების, განადგურების ან მათი დამუშავების პროცესში ცვლილებების შეტანისათვის წინასწარ განზრახული პროგრამულ-ტექნიკური და სხვა ქმედებების პრევენცია